Ons programma

1. Groen & Cittaslow

Het welzijn en de gezondheid van onze inwoners staat natuurlijk centraal. Bepalend zijn onze cultuur en leefomgeving. Behoud van cultuur betekent voor ons het behoud van identiteit en zelfstandigheid. Daarin past onze keuze voor Cittaslow. Dit is een internationaal netwerk van kleine gemeenten die het goede en authentieke koesteren. Essentieel voor het welzijn van onze inwoners is de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Het is noodzakelijk om ons aan te passen aan de nieuwe omstandigheden via klimaatadaptatie. Wij kiezen daarom voor een groene en sociale politiek. Een groene prettige leefomgeving waar je je thuis voelt en je de kansen krijgt om mee te doen, mee te praten en mee te beslissen.

2. Bestuur

Vaals is sinds 2011 een Cittaslow gemeente. Een strategische keuze waar Het Alternatief zich in kan vinden. De uitwerking naar een strategische visie is helaas gestrand. We voeren onze wettelijke taken uit maar verder hebben we niet echt een idee waar we met Vaals naartoe willen. Met onze moties ‘behoefteonderzoek ontwikkelocaties’ en ‘Visie op Woningmarkt en Volkhuisvesting’ (Beide aangenomen) is er een begin gemaakt met een visie op onze ruimtelijke ordening. Een antwoord op de vraag ‘Voor welke doelgroep willen we waar bouwen’ ligt er nog niet. Het Alternatief wil alsnog een goed uitgewerkte Visie voor vaals, zodat we weer grip krijgen op onze toekomst.

Ook de 4-jaarlijks terugkerende belofte van burgeparticipaties dient daarin te worden meegenomen. Inwoners worden nog steeds pas geïnformeerd als de besluitvorming al bijna rond is. De raad neemt te vaak besluiten waar geen draagvlak voor is (B.v. Gokhal en Studentencomplex kartbaan). Het Alternatief zal daarom steun verlenen de implementatie van het BOB-vergadermodel. Hierbij worden de inwoners vroegtijdig betrokken en kunnen niet alleen inspreken maar ook echt meepraten.

3. Woonomgeving

Het Alternatief heeft zich hard gemaakt voor wil een groene woonomgeving met huizen voor onze eigen inwoners. Met onze moties ‘zelfbewoningsplicht’ en ‘woningmarkt en opkoopbescherming’ (Beide aangenomen) hebben het lastiger gemaakt voor beleggers. In onze visie moet het gebied rondom de kartbaan beschikbaar blijven voor eventuele toekomstige bouw van huizen voor gezinnen e.a. kleinschalige initiatieven. We gaan dus niet akkoord met een studentencomplex bij de kartbaan. We hebben de afgelopen periode ons best gedaan voor een groenere leefomgeving. Onze voorstellen voor vergroening rondom onze scholen (Motie Postzeglbosje), en het Julianaplein, kregen onvoldoende steun. Het absolute dieptepunt was het besluit van de huidige coalitie (CDA-Lokaal-V&O) om 985 van de lijst van 1573 beschemde bomen te halen (Amendement op nieuwe bomenverordening). We hebben geprobeerd (motie Agendering initiatiefvoorstel bescherming bomen) om dit terug te draaien maar zonder resultaat. Met uw steun zullen onze oude bijzondere bomen weer gaan beschermen en
ons blijven inzetten voor een groene en leefbare woonomgeving.

Daar hoort ook bij het weren van sluiperverkeer. De 30-km wegen lopen door woongebieden zijn bedoeld voor bestemmingsverkeer. Er moet een einde komen aan doorgaand verkeer dat m.n. de Bosstraat, Tentstraat en Kerkstraat gebruikt om seconden te besparen op de reistijd. We willen met borden en wegindeling deze wegen onaantrekkelijk maken voor niet-bestemmingsverkeer.

4. Koningin Julianaplein

Na oplevering van het KJP heeft de gemeente 8 jaar op haar handen gezeten. Festivaals heeft het gekocht onder het huidige bestemmingsplan maar wil nu meer, onder andere een gokhal, onder het dreigement er anders mee te stoppen. Het Alternatief wil graag een invulling voor het KJP maar laat zich niet onder druk zetten en zal zeker geen gokhal toestaan. De huidige coalitie (CDA-Lokaal-V&O) is toch akkoord gegaan en hebben goedkeuring gegeven aan het ‘Principeverzoek Festivaals’ en de ‘APV verruiming aantal speelautomaten’.

Aken wil ervan af, Vaals zet nu de deur open. Een enorm slecht en naïef besluit dat gaat zorgen voor alle mogelijke vormen van overlast, criminaliteit en verpaupering van het historisch centrum en de omgeving. We zullen ons maximaal inzetten voor het terugdraaien van dit besluit. Wij zien genoeg mogelijkheden voor een invulling van het KJP binnen het huidige
bestemmingsplan.

5. Samenleven

Kunst en Cultuur worden nog steeds onderschat als drijvende kracht achter een weerbare, stabiele en bloeiende samenleving die daardoor ook economisch succesvol is. De gemeente Vaals heeft alleen al door de vele verschillende nationaliteiten een veelkleurig cultuurpalet dat helaas veel te weinig zichtbaar is. Wij vinden daarom dat het tijd is voor een lange termijnvisie waarbij de bestaande, in aanleg goede infrastructuur, versterkt en uitgebreid wordt voor al onze inwoners. Wij denken hierbij o.a. aan de doorontwikkeling van de kunstmarkt, verruiming van de exploitatiemogelijkheden van Fraiche en de Kopermolen.

Het spreekt voor zich dat we moeten blijven investeren in het op peil houden van onze sportfaciliteiten. Zo vinden we het nu wel tijd dat ook de tennisvereniging een fatsoenlijk accommodatie krijgt. Te denken valt aan het plan voor een nieuw gebouw midden tussen de banen met een kantine, met terras, met zicht op het tennis. Ook een mooie locatie om gewoon eens wat te gaan drinken en andere mensen te ontmoeten.

Bij de bouw van Citta Fit heeft de gemeente verzuimd een valkuil te realiseren voor de turnvereniging. Ons verzoek om te onderzoeken wat het kost om dit alsnog te realiseren (Motie  Valkuil Citta Fit d.d. 29 maart 2021) kreeg helaas geen steun van de huidige coalitie. Wij gaan dit  opnieuw inbrengen zodat de turnvereniging meer oefeningen kan uitvoeren op een veilige  manier. Turnen wordt daardoor aantrekkelijke voor jongeren. De hal wordt bovendien beter verhuurbaar aan derden en dus beter exploiteerbaar.

6 Financien & Sociaal beleid

De gemeente Vaals geeft sinds 2010 meer uit dan het ontvangt en onze reserves zijn uitgeput. De zelfstandigheid en het voorzieningenniveau van onze gemeente staat op het spel. Uitbreiding van studentenhuisvesting zorgt voor structureel extra inkomsten welke ten goede komen aan het welzijn van de inwoners van onze gemeenschap. De huidige coalitie (CDA-Lokaal-V&O) heeft dit collegeadvies naast zich neergelegd. In plaats daarvan is gekozen voor een maximale belastingverhoging en een verdere versobering van de voorzieningen.

Een structureel sluitende begroting is een voorwaarde voor een goed sociaal beleid. Alleen dan hebben we de ruimte om iets te doen aan armoede en schuldhulpverlening en kunnen we mogelijk ook de bijstandsnorm verhogen.

Vaals heeft een alternatief en je bent welkom om mee te doen. Maak deel uit van onze beweging, doe mee met onze digitale campagnes of onze gezamenlijke acties om onze stad groener te maken.